Sau npe yuav mus rau peb cov ntawv xov xwm dawb

Nco qhov teeb meem? Nov yog daim ntawv khaws tseg ntawm tag nrho cov ntawv xov xwm uas peb tau xa tuaj.