Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Cov neeg nyob hauv Wisconsin tau tos ntev heev vim muaj kev hloov pauv ntawm FoodShare thiab Medicaid

Cov kev hloov pauv hauv FoodShare thiab Medicaid cov cai tau ua rau cov txiaj ntsig raug txiav tawm rau ntau thiab tsim teeb meem rau cov neeg tau txais txiaj ntsig kom tau txais lawv daim ntawv thov tshuaj xyuas lossis rov ua dua tshiab.