Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Lub Tsev Hais Plaub txiav txim plaub ntug sau cov cai

Thaum Lub Xya Hli, Wisconsin Lub Tsev Hais Plaub Siab tshaj tawm tias cov ntaub ntawv pej xeem cov neeg foob "yeej" tsuas yog tus kws txiav txim txiav txim kom tso cov ntaub ntawv tawm. Nyob rau hauv rooj plaub uas cov pej xeem raug foob thiab muaj kev hloov siab lees txim, raws li feem ntau tshwm sim, tsis muaj txoj hauv kev meej rau cov nqi rov qab.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Tsis muaj email ntiag tug rau kev lag luam pej xeem

Shockingly, hauv Wisconsin nws yog ib qho raug cai rau cov nom tswv siv lawv tus kheej email mus ua haujlwm tsoomfwv. Txawm hais tias tsoomfwv lub koomhaum yuav tsis muaj peev xwm nkag mus saib tus kheej li ntiag tug thiab txawm hais tias nws yog ib qho yooj yim uas yooj yim siv email tus kheej los zais kev sib tham los ntawm cov pej xeem, cov kev coj ua no tseem raug tso cai.