Muab tso rau hauvCampus Mental Health, Education, Health & Welfare

Qhov tsis muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv cov kev pab cuam puas hlwb

Ib xyoo caum dhau los, Thomas Murphy yog ib tug neeg kawm ntawv qib siab uas tau siv cawv thiab tshuaj los daws kev nyuaj siab uas tsis tau kuaj pom. Kev kho mob ua qhov txawv rau nws. Tab sis nws txais tsis tau tom tsev kawm ntawv. Thaum nws rov mus kawm rau UW-Madison thiab mus rau qhov chaw pab tswv yim, nws tau tawm mus yam tsis tau teem sijhawm thiab cov npe xa mus.

Murphy zaj dab neeg hais txog qhov teeb meem hauv lub tebchaws: kev nce siab ntawm cov tub ntxhais kawm nrhiav kev sab laj thiab kev saib xyuas mob hlwb, uas cov tsev kho mob hlwb hauv tsev kawm feem ntau tsis muaj peev txheej los muab.