Muab tso rau hauvlub tswv yim

Tswv yim: Yav tas los Dane County Medical Examiner lub chaw ua hauj lwm rau cov thawj coj hauv nroog - Nres nom tswv 'kev puas tsuaj,' tshawb xyuas 'tshuaj lom' chaw ua haujlwm

Kurt Karbusicky, tus kws tshawb fawb txog kev tuag ntawm Dane County, hais tias lub chaw kuaj mob tau muaj kev thab plaub thiab kev tswj xyuas tsis raug.