Muab tso rau hauvWisconsin Lub Limtiam

Wisconsin Txhua Lub Limtiam: Cov lus iab liam thiab kev tsim txom ua rau mob plague Wisconsin cov qub tub rog hauv tsev

Cov tub rog uas tsis muaj zog; Ho-Chunk kev lag luam; Dane County kev nyab xeeb kev nyab xeeb raug tshuaj xyuas; txhaum cai; Kev zam txim tom qab kev ceeb toom: Lub lim tiam no peb qhia txog Milwaukee Journal Sentinel kev tshawb fawb txog cov xwm txheej ntawm Union Grove cov qub tub rog lub tsev uas ua rau kev noj qab haus huv ntawm cov qub tub rog muaj kev pheej hmoo. Cov neeg sau xov xwm John Diedrich thiab Daphne Chen pom "tus qauv ntawm kev ua txhaum cai ntawm Union Grove [...]