Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Wisconsin cov kws kho mob sib cais seb puas muaj kev pheej hmoo xeeb menyuam xeeb tub los tiv thaiv kev cawm txoj sia

Raws li Wisconsin txoj cai txwv tsis pub rho menyuam tawm, qhov kev pheej hmoo ntawm cev nqaij daim tawv thiab kev puas siab puas ntsws ntawm cev xeeb tub thiab yug me nyuam rau cov tub ntxhais hluas thiab cov ntxhais hluas muaj kev nyuaj siab tshiab.

Muab tso rau hauvIb Frail System, tsoom fwv, Health & Welfare, Kev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb

Txoj cai tshiab hauv xeev zais cov ntaub ntawv ntawm kev tsim txom, tsis saib xyuas hauv tsev laus

Wisconsin txoj cai lij choj tshiab, uas tau pib siv thaum Lub Ob Hlis 2011, txwv cov tsev neeg los ntawm kev siv cov ntaub ntawv tshawb fawb txog kev noj qab haus huv hauv xeev hauv lub xeev foob foob foob rau cov kws kho mob mus sij hawm ntev, suav nrog cov tsev laus thiab tsev kho mob. Nws tseem ua rau cov ntaub ntawv zoo li no tsis tuaj yeem lees paub hauv cov teeb meem txhaum cai tawm tsam cov kws kho mob raug liam tias tsis saib xyuas lossis ua phem rau cov neeg mob.