Muab tso rau hauvEducation

Tsoom Fwv Teb Chaws, lub xeev txoj cai lij choj tso cai rau kev ntxub ntxaug kev tsis taus hauv Wisconsin cov tsev kawm ntawv voucher

Lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Qhia Pej Xeem hais tias nws tsis muaj txoj cai lij choj los yuam cov tsev kawm ntawv ntiav cov neeg them se tau txais txiaj ntsig los pab cov tub ntxhais kawm tsis taus