Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Cov kws lij choj tsiv mus tso Wisconsin kev txwv txiav rho menyuam tawm

Tus kws lij choj kws lij choj hais kom tus kws txiav txim plaub tshem tawm Democratic Tus Kws Lij Choj General Josh Kaul qhov kev foob uas nyuaj rau Wisconsin txoj cai 173 xyoo txwv tsis pub rho menyuam, sib cav tias nws tsis muaj kev tsim nyog raug cai thiab tsis muaj qhov hnyav rau kev lees paub tias nws tsis muaj cai vim nws muaj hnub nyoog.