Muab tso rau hauvtsoom fwv

Cov neeg thuam thuam txoj kev npaj txav lub xeev mus rau Middleton

Daim ntawv thov kom hloov chaw Wisconsin Department of Financial Institutions mus rau ib lub tsev ua haujlwm hauv Middleton tau raug txiav txim los ntawm lub xeev thiab cov neeg ua haujlwm hauv cheeb tsam raws li tus nqi tsis xav tau thiab cuam tshuam rau lub xeev txoj cai uas hais kom cov koom haum nyob hauv plawv Madison. Ob tus tswvcuab ntawm Republican ntawm Lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm tau thov kom ncua sijhawm ntawm cov txheej txheem kom txog thaum muaj cov ntaub ntawv ntxiv.